Monday, April 26, 2010

Ditoria LetterPress

ชอบจริงๆระบบเลตเตอร์เพรสเนี้ย
แปะเอาไว้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายในชั้นเรียน ดูเอาเองนะ :)

Ditoria from typometro on Vimeo.

No comments: