Monday, May 16, 2005

KaniGa Patana / redesigned from KaniGaฟอนต์ คณิกา พัฒนา ได้ออกแบบใหม่ โดยยึดสัณฐานต่างๆของ คณิกา
ที่เคยขนะการประกวดของ tepclub เมื่อปี 2002
จากข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไร้ข้อจำกัดในการออกแบบ
โดยความต้องการเพื่อทำให้มีทันสมัยขึ้น เรียบง่ายมากขึ้น
รูปแบบการขีดเขียนที่ใหม่จากความเป็นอักษรไทย
ตามหลักวิชาการที่เคยเป็นเงื่อนไขในการประกวด


หาดูได้จาก ARENA Magazine / THAI edition


KaniGa Patana จำหน่ายที่ www.behaviourgroup.com