Friday, February 25, 2011

โปสเตอร์ จาก ครรภ์ มารดา

โปสเตอร์ประกวดหนังสั้น ของ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
โดยการร่วมมือกันระหว่าง สสส. เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป
อัศจรรย์ภาพยนตร์ และ บริหารจัดการโครงการโดย บ้านศิลปะรชฏ


DTM Poster


ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อการตีความจากบทความ
"คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"
ของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
สำหรับนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ความยาวหนังไม่เกิน 10 นาที
ส่งงานภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2554

ในการออกแบบโปสเตอร์จึงเลือก นำตัวอักษรชื่อบทความ มาทำเป็นวิชวล
โดยให้ตัวอักษรแต่ละตัวเกิดจากฟอร์มเรียบง่ายที่หลากหลายกัน เพื่อ
แทนการตีความหมายของบทความนี้ที่แตกต่างกันจากเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่โครงการต้องการจะสื่อสารด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

No comments: